Regulamin

1. Postanowienia ogólne
Sklep Umweltzone.pl (dalej Sklep), dostępny pod adresem www.umweltzone.pl, prowadzony jest przez firmę (dalej Firma):

DEPLIX Piotr Kurzaj
ul. Pińska 4d
71-043 Szczecin
NIP 852-229-62-80
REGON 320381595

Firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem UN/029238. Weryfikacja danych Firmy jest możliwa poprzez CEIDG.

2. Zamówienia
a) Sklep umożliwia składanie zamówień na Plakietki ekologiczne Umweltzone (dalej Plakietki) umożliwiające wjazd do wszystkich istniejących i planowanych stref Umweltzone na terenie Niemiec.
b) Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie Plakietki do Koszyka, wypełnienie formularza odnośnie wysyłki oraz danych rozliczeniowych i zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”. Finalizacja następuje poprzez dokonanie wpłaty oraz dostarczenie kopii dokumentu rejestracyjnego pojazdu.
c) Akceptowane są następujące rodzaje dokumentów rejestracyjnych: nowy dowód rejestracyjny (składany na trzy części) – pierwsza strona całkowicie rozłożonego dowodu; stary dowód rejestracyjny (składany na dwie części) – pierwsza strona całkowicie rozłożonego dowodu; pozwolenie czasowe (tzw. dowód miękki) – obie strony. W razie przedłożenia akceptowane są również niemieckie dokumenty rejestracyjne pojazdu oraz niemieckojęzyczne dokumenty potwierdzające spełnianą normę Euro.
d) Dostarczenie kopii dokumentu jest możliwe e-mailem na adres Sklepu oraz osobiście lub drogą pocztową do siedziby Firmy.
e) Przyjęcie zamówienia następuje w momencie potwierdzenia go przez obsługę Sklepu (w formie wiadomości e-mail, telefonicznie lub osobiście).
f) Aktualny termin realizacji zamówienia jest podany na stronie głównej Sklepu oraz na wybranych podstronach. Plakietki gotowe są podanego dnia w godzinach wieczornych. Firma dokłada wszelkich starań, aby termin realizacji nie uległ zmianie. W sytuacji niemożliwych do przewidzenia okoliczności losowych termin realizacji może zostać przesunięty na kolejny dzień roboczy. W takim przypadku Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie po zmianie terminu realizacji.
g) Podane w Sklepie ceny są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (Firma nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT).
h) Dokumentem potwierdzającym zrealizowane zamówienie jest standardowo paragon fiskalny. Na życzenie istnieje możliwość otrzymania faktury (stawka VAT zw.). Na dokumentach rozliczeniowych umieszczana jest cała wpłacona kwota, koszty przesyłki, jeżeli występują, są podawane osobno.
i) O przebiegu zamówienia złożonego drogą internetową Zamawiający jest informowany na bieżąco poprzez wiadomości e-mail. Są to co najmniej: wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz wiadomość o wysyłce zamówienia.
j) Zawarte na stronie informacje i ceny są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Płatność
a) Dostępne formy płatności to: wpłata na konto bankowe, wpłata przez system PayU (dawniej Platnosci.pl) oraz wpłata przy złożeniu zamówienia w siedzibie Firmy.
b) Płatność obejmuje koszt zakupu Plakietek oraz koszty dostawy, jeżeli występują.
c) Numer konta bankowego do dokonania przelewu zostanie wygenerowany w procesie zamówienia Plakietki. Jako tytuł przelewu należy podać: numer zamówienia lub numer rejestracyjny pojazdu.
d) Przy wpłacie przez system PayU (dawniej Platnosci.pl) należy wypełnić formularz na stronie Sklepu. Dalsza część płatności realizowana jest bezpośrednio w wybranym kanale płatności (strona systemu transakcyjnego wybranego banku lub organizacji realizującej płatności kartą płatniczą). Poprawne zakończenie płatności jest potwierdzane powrotem na stronę Sklepu zawierającą potwierdzenie zarejestrowania wpłaty w systemie PayU (dawniej Platnosci.pl).
e) Wpłata w siedzibie Firmy jest możliwa wyłącznie przy składaniu zamówienia. Nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze zamówienia ze względu na jego indywidualny charakter (każda Plakietka ma naniesiony numer rejestracyjny pojazdu, do którego jest przypisana), o ile nie zostało to ustalone przed zamówieniem.

4. Dostawa
a) Standardowo dostępne są następujące formy dostawy: list polecony priorytetowy Poczty Polskiej, przesyłka kurierska UPS oraz odbiór osobisty w siedzibie Firmy.
b) Przesyłki pocztowe nadawane są w następnym dniu roboczym po aktualnym terminie realizacji. Dostawa następuje z reguły w ciągu 1-3 dni roboczych, dokładny jej termin zależy od Poczty Polskiej. Na życzenie Firma udostępnia numer nadawczy przesyłki.
c) Przesyłki kurierskie nadawane są w następnym dniu roboczym po aktualnym terminie realizacji. Dostawa następuje z reguły kolejnego dnia roboczego, dokładny termin zależy od firmy UPS. Firma udostępnia numer listu przewozowego w powiadomieniu o wysyłce zamówienia.
d) Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Firmy w dniu aktualnego terminu realizacji po godzinie 19. oraz w kolejne dni (w godzinach do ustalenia e-mailem lub telefonicznie z obsługą Sklepu).
e) Zmiana wybranej formy dostawy jest możliwa do dnia i godziny terminu realizacji aktualnego w momencie złożenia zamówienia.
f) Alternatywne formy dostawy (np. przesyłka konduktorska PKP, przesyłka PKS, transport firmą kurierską na podstawie własnej umowy Zamawiającego) są dostępne po ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną.

5. Rezygnacja z zamówienia
a) Rezygnacja z zamówienia po jego realizacji wymaga od Zamawiającego pokrycia kosztów zakupu Plakietki.
b) Przelew zwrotny będzie wykonany niezwłocznie po złożeniu rezygnacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia rezygnacji.

6. Zwroty
a) Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu Plakietki po zrealizowaniu zamówienia ze względu na jego indywidualny charakter, który wynika z tego, że każda Plakietka ma naniesiony numer rejestracyjny pojazdu, do którego jest przypisana.
b) Postanowienie zapisane w punkcie a) wynika z Art. 10 ust. 3 punkty 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Gwarancja i reklamacje
a) Firma prowadząca Sklep gwarantuje legalność oferowanych Plakietek. Wystawcą Plakietek jest zgodnie z prawem autoryzowany podmiot niemiecki.
b) Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mailowy Sklepu albo osobiście lub w formie pisemnej na adres siedziby Firmy.
c) Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

8. Polityka prywatności
a) Dane osobowe oraz dane pojazdów zebrane w trakcie procesu zamówienia są wykorzystywane jedynie w celu jego realizacji i dostawy oraz nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyjątkiem są dane zawarte w dostarczonych dokumentach pojazdu niezbędne do wystawienia Plakietki przez podmiot niemiecki oraz dane przekazane przewoźnikowi realizującemu dostawę zamówienia.
b) Podanie danych w wiadomości e-mail lub w formularzu wpłaty oznacza zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
c) Kopia dowodu rejestracyjnego otrzymana w procesie realizacji zamówienia jest wykorzystywana w formie drukowanej do uzyskania Plakietki w niemieckim podmiocie wystawiającym. Po realizacji zamówienia kopia ta jest bezpowrotnie niszczona przy użyciu niszczarki dokumentów.
d) Kopia dowodu rejestracyjnego otrzymana w procesie realizacji zamówienia jest przechowywana w formie elektronicznej dla celów archiwalnych.
e) Administratorem danych osobowych jest Firma.

9. Postanowienia końcowe
a) Do umowy sprzedaży stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
b) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
c) Spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia na drodze sądowej, przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

Data aktualizacji: 01. stycznia 2014